Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.06.2013 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VI, druga licytacja nieruchomości (nieruchomość gruntowa o powierzchni 915,00 m2 zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 182,96 m2 oraz nieukończonym budynkiem mieszkalnym) położonej w miejscowości Michałowice (gm. Michałowice) przy ul. Szkolna,  05-816 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.738.590,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.159.060,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 173.859,00 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych). Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 12406407 1111 0000 5098 3483.

             Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 17.00.

             Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko

Kancelaria Komornicza w Piastowie

ul. E. Orzeszkowej 55

05-820 Piastów

tel/fax 22 753 57 00, 22 723 01 55

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68400

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 1.159.060,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny