Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak zawiadamia  na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  19-04-2013 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16, odbędzie się: 

D R U G A      L I C Y T A C J A

Której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego i budynek o powierzchni użyt. 154,70 m2 stanowiący odrębną nieruchomość położony na działkach ewid. Nr 1334/1 i 1334/2 w Stalowej Woli (Rozwadów) ul. Traugutta, które posiadają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość oszacowana jest na sumę:  496.500,00  zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 331.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 49.650,00 zł. Najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji  w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kasie Kancelarii Komornika lub na jego konto nr:95 2030 0045 1110 0000 0157 7070 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala

Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Marcin Rusiniak

Kancelaria Komornicza w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12

Tel./fax (15) 642 10 03

Numer oferty:
Region: podkarpackie
Cena: 331.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka