Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.08.2013 roku o godz.13.20 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala nr XVI odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kielce, przy ulicy Warszawska oznaczonej jako lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni 378,02 mkw . Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 37802/301388. Nieruchomość posiada założona księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1.854.188,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  1.236.125,33 zł. 

UWAGA: Kwoty w/w są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji dokonując wpłaty na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomości te będzie można oglądać w dniu 05.08.2013 roku w godz.10.00 - 10.30 zaś elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z eleboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz  Kancelaria Komornicza, Warszawska 30, Kielce, 25-312 Kielce, tel. 413622377 / fax

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75536 

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Cena: 1.236.125,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy