Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.05.2013r. o godzinie 14:00   w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A odbędzie się druga licytacja nieruchomości: 

- stanowiącej działki Ew 612/7 i 612/8 o łącznej powierzchni 5342 m2 położonej Gmina Jadów, Kukawki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 238000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 666,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 800,00 zł. Rękojmię należy uiścić do dnia licytacji na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrala 73 12406074 1111 0000 4999 1275 bądź wyjątkowo gotówką do godz. 9:00 w dniu licytacji do kasy Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wołominie  Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego akta zaś postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenie Ministra finansów z dnia 28 marca 2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ.U.Nr 68,poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą .

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza Adres kancelarii Komornika: ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 158.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka