Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 118, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonego przy  Jerzmanki, 59-900 Zgorzelec, dla którego Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 43116022020000000158991857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Małgorzata Rytwińska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 13, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec

tel. 756477077 / fax. 756477077 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70991

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 84.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom