Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2013 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 109, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości (udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowo-mieszkalnym wraz z urządzeniami i budowlami integralnie z nim związanymi)  położonej przy Kopaniec , 58-512 Stara Kamienica, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 685 000,00 zł  w tym 23 % PODATKU vat, zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 456 666,67 zł.  w tym 23 % PODATKU vat Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 500,00 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika: BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756421000 / fax. 756421000.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83249 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 456.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny