Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.05.2013r. o godzinie 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 A, odbędzie  się  druga  licytacja   nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjny 395/4 o powierzchni 716m2 i numer ewidencyjny 395/7 o powierzchni 937m2, działki 395/4 stanowi grunty orne RIVb oraz pastwiska trwałe PsIV, działka 395/7 stanowi grunty orne RIVb oraz pastwiska trwałe PsIV, łączna powierzchnia działek 395/4 oraz 395/7 wynosi 1653m2. Nieruchomość położona jest 05-240 Tłuszcz, Postoliska Dla nieruchomości IV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 71.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 47.333,33PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 7.100,00PLN.  Rękojmię należy uiścić do dnia licytacji na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala 73124060741111000049991275 bądź wyjątkowo gotówką do godz. 9.00 w dniu licytacji do kasy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Buszewicz

Adres kancelarii komornika: ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin

 tel. 022 7762103
wolomin@komornik.pl

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 47.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka