Opis

 

Z informacji uzyskanych w dniu 08.04.2013r. od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusza Poznańskiego wynika, iż w dniu 10 maja 2013r.o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Radomiu i Wydział Cywilny przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Sali nr V, odbędzie się II LICYTACJA nieruchomości należącej do dłużnika zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł.)

szacunkowa jednostkowa

Wartość (w zł.)

szacunkowa łączna

1.

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 97/10 o pow. 1.231m.kw położona w Radomiu przy ul. Limanowskiego  (Radom, obręb nr 0080 Żakowice, arkusz nr 76). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowo-socjalnym murowanym o pow. 239,30m.kw. Nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym  do 5 grudnia 2089r. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

487.000,00

 

 

 

 

487.000,00

Adres Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu :26-600 Radom, ul. Żeromskiego 93 TEL.: 048 3601363 FAX.: 048 3601363 MAIL: RADOM1@KOMORNIK.PL

Suma oszacowania wynosi 487.000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 324.666,66 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48.700,00 zł.

Rękojmię można uiścić w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na konto  komornika: PKO BP S.A. I O/Radom,  nr rachunku 27 10204317 0000590200878462 w gotówce w kasie kancelarii komornika w ostateczności na Sali sadowej w dniu licytacji. .

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 4/6 sekretariacie I Wydziału Cywilnego  (sygn. akt. I Co 255/12) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawniane w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62911

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 324.666,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy