Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2013 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Limanowej z siedzibą przy J. Marka 19, 34-600 Limanowa, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy 34-650 Tymbark, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Tymbark stanowiąca - dz. ew. nr 1155/36 o pow. 0,0800 ha . Teren w wieczystym użytkowaniu do dnia 30.09.2093 r. zabudowany budynkiem administracyjno - gospodarczo - mieszkalnym o kubaturze 1818 M3, ogrodzenia o długości 122 MB oraz przewodu kanalizacyjnego o długości 34 MB. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej.

Suma oszacowania wynosi 1 432 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 955 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Limanowej 17 8804 0000 0000 0013 1326 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Limanowej

Szymon Michno

Kancelaria Komornicza, Spacerowa 7C, Limanowa, 34-600 Limanowa

tel. 18 3370 180 / fax. 18 3370 180

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62320

 

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 955.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Obiekt komercyjny