Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2013r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13  w sali nr 26, obędzie się pierwsza  licytacja ½ niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana- działka nr 226/2 o pow. 0.09.03 ha położonej: Piece,     dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 90.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 67 725,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej  sumy oszacowania, to jest  9 030,000 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o uracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

PKO BP S.A, o/ Starogard. Gd. 86 1020 1909 0000 3302 0064 5499. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 13 pok. 17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie  nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów  i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim                                               

Jarosław Baran                                                            

Kancelaria Komornicza Starogard Gd.  

83-200 Starogard Gdański, Aleja Armii Krajowej 6

tel.  0-58 56 147 25

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/53175

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 67.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom