Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonego przy ul. Wiejska 2, 58-400 Kamienna Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 121 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 835,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 125,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Wojciech Jędrzejczuk

Kancelaria Komornicza, Okrzei 3, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 6453440 75 7442334 / fax. 75 6453440 75 7442334 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85910

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 80.835,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie