Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2014 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Grójecka,  Drwalew, 05-650 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Drwalew, gmina Chynów składająca się z działki będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 roku, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2 o powierzchni 6,19 ha, arkusz mapy nr 1, obręb 0066, Biowet_Drwalew, jednostka ewidencyjna 140603_2_Chynów, gmina Chynów, powiat grójecki, województwo mazowieckie, zabudowanej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności budynek i urządzenie tj.: Zespołem Pałacowo – Parkowym w skład którego wchodzi pałac o powierzchni użytkowej 878,00 m2, oficyna południowa o powierzchni użytkowej 198,60 m2, oficyna północna o powierzchni użytkowej 254,60 m2 z budynkiem Centrum Kulturalno-Konferencyjnym o powierzchni użytkowej 3499,50 m2. Park wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół pałacowo-parkowy w Drwalewie z poł. XIX w, obejmujący pałac, oficynę, pawilon, park, aleję lipową do pałacu, nr rej. 350/A/62 z 02.02.1962 roku, 45/A z 28.04.1980 roku oraz 534/A z 01.01.1993 roku. Działka nr 1/2 o nieregularnym kształcie, jednym z dłuższych boków przylega do asfaltowej ulicy Grójeckiej działki nr 3 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr” droga należąca do Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych. Droga o nawierzchni asfaltowej jest z urządzonymi chodnikami i oświetleniem ulicznym. Od ulicy Grójeckiej działka jest ogrodzona murem z kamienia polnego. Dostępność do infrastruktury technicznej w postaci: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu. Sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa i działki nie zabudowane. Pałac położony jest w parku krajobrazowym rozciągającym się wokół niego. Na nieruchomości w północno zachodniej części są 2 stawy oddzielone groblą. Jeden staw zamknięty. Obok drugiego stawu jest lodownia z cegły czerwonej w złym stanie technicznym. Przed pałacem jest platon. Od wschodniej strony głównej jest podjazd wyłożony tłuczniem. Ciągi komunikacyjne są w części zabudowanej utwardzone.

Suma   oszacowania   wynosi   6 460 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest  równa  3/4  sumy  oszacowania  i wynosi 4 845 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 646 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33 lok1.08, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145916 

 

Numer oferty: L/161/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 4.845.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny