Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opocznie z siedzibą przy Biernackiego, 26-300 Opoczno, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej przy  26-340 Drzewica, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma     oszacowania   wynosi   2 628 610,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi  1 971 457,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 262 861,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 59C , Opoczno, 26-300 Opoczno tel. 44 755 33 10 / fax. 44 755 33 10.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151475

 

Numer oferty: L/99/N/07/14
Region: łódzkie
Cena: 1.971.457,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny