Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu mającego siedzibę przy ul. Katedralna 13 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka   gruntowa   nr 161   o   powierzchni   5400 m2    położonej: Dygowo, ul.  Barcińska,   dla   której  Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę.

Suma oszacowania wynosi 153 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 102 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 360,00 zl, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargtj.17-10-2014. Rękojmię można uiścić w kasie komornika (czynna od 8:00 do 16:00), a także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu51124065081111000054080085

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralna 13 w Biurze Obsługi Interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński

Kancelaria Komornicza ul. Strzelecka 1, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 35 28 128 fax. 94 73 12 893

c-mail: kolobrzegl@komornik.plwww.komornik-kolobrzeg.pl

Numer oferty: L/43/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 102.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka