Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żc: w dniu 26-02-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce 07-400 ,ul. Mazowiecka 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami inwentarskimi oznaczonej nr. cw. 112, 113/3 o pow. 0,8400 ha oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 88, 116, 117, 145/13; nieruchomości leśnej o nr ew. 176; nieruchomości rekreacyjnej oznaczonej nr cw. 137/11, 137/9, 145/10, 145/11, 145/12; nieruchomości wydzielonych pod drogę wewnętrzną nr ew. 137/13 i 145/6, o pow. 7,3193 ha (łącznie 8,1593 ha),  położonej:  Dzbądzek , 07-440 Goworowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania  nieruchomości   zabudowanej   działki  nr  ew.   112  i  113/3  o  łącznej pow. 0,8400 ha wynosi 182 386,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 121 590,67zł. Pozostałych gruntów suma oszacowania wynosi 284 237,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 189 491,33zł.

Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 238,60 zł i 28 423,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce 41 10203802 0000 1502 0037 8505 /godnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie przy Sądzie Komornik Sądowy Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Ollowska Kancelaria Komornicza ul. Goworowska 2B, 07-410 Ostrołęka lei. (29) 7644753 (29) 6911881

 

Numer oferty: L/201/N/01/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka