Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie z siedzibą przy ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kurki, 13-200 Działdowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 687/1 o pow.1194 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 139,04 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 39,95 m2 , nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana , instalacje w budynku : elektryczna, wodociągowa , zbiornik bezodpływowy (szambo) , co- węglowe piec na Eco-groszek , kominek w salonie

Suma oszacowania wynosi 323 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Działdowie

Teresa Królikowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212065

 

Numer oferty: L/26/N/04/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 242.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka