Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2014 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 330, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonego/ej przy ul. Królewiecka 301, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze (III/III kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 301, położonego przy ulicy Królewieckiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 6,6 m2. Właściciel tego lokalu jest współwłaścicielem w udziale do 66/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo   w   książeczce oszczędnościowej   zaopatrzonej   w   upoważnienie   właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165016

Numer oferty: L/156/N/09/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 99 333,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie