Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-12-2013r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego W Elblągu mającego siedzibę w 82-300 Elbląg, Pik. Dąbka 8-12 w sali 330 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i piwnicy o łącznej powierzchni 53,30 m2 oraz udział w części wspólnej nieruchomości  wielkość udziału 21/1000 położonej: 82-300 Elbląg, Królewiecka  dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 180 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 440,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.066,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PKO SA II O. w Elblągu 37 12402265 1111 0010 3673 0109 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy Płk. Dąbka 8-12 w sekretariacie IX Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o nasadzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg tel.: 55 2355115 fax.: 55 2355115 mail: elblag3@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102886

Numer oferty: L/80/N/11/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 120.440,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie