Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2015 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wawelska 17, 19-300 Ełk, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 19 10201332 0000 1102 0620 9938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ełku mieszczącym się pod adresem: Małeckich 4, Ełk, 19-300 Ełk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Eliza Kamińska

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 9B, Ełk, 19-300 Ełk

tel. (87) 621-21-11 / fax. (87) 739-07-57

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208727

Numer oferty: L/87/N/03/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 75.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie