Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 27-03-2014 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Andersa 2,      14-200 Iława,  odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  położonej  przy Frednowy, 14-200  Iława, dla której  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Piotr Staruk

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława

tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124143

 

Numer oferty: L/147/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 25.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka