Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, pokój 106 , odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy Płocka , 09-530 Gąbin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego, w peryferyjnej części miasta Gąbin. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dominują nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka nr 277/2 – o wydłużonym, nieforemnym kształcie i powierzchni 365m2, zabudowana częścią budynku mieszkalnego, do której dobudowano przybudówkę. Działka posiada przyłącze do wodociągu gminnego, energii elektrycznej, kanalizacja odprowadzona do szamba (przyłącza w części wspólne z nieruchomością sąsiednią) oraz posiada dostęp do sieci gazowej. Działka ogrodzona wraz z działką sąsiednią, w przeważającej części porośnięta roślinnością trawiastą z miejscowo występującymi naniesieniami zielonymi, przylega do drogi publicznej. Budynek mieszkalny znajdujący się na opiniowanej nieruchomości – stanowi część budynku mieszkalnego, którego pozostała część znajduje się na terenie działki sąsiedniej i składa się z bryły głównej i przybudówki. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z nietynkowanymi elewacjami. Strop w części drewniany, w części żelbetowy. Dach w części dwuspadowy, kryty papą, w części jednospadowy, kryty blachą trapezową. Instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 67,59m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 08 1130 1017 0020 1240 5820 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin

tel. 24 2359050 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145056

Numer oferty: L/109/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 52.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka