Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie arl.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 2013 roku godzinie 13.40 w Sadzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Gadka, gin. Kołbiel składającej się z. działki gruntu o nr ewidencyjnym 178 o łącznej powierzchni 5600,00 m² będącej własnością dłużników w sprawie KM 1788/12.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne i leśne . luźna zabudowa zagrodowa oraz linia kolejowa. Dojazd do nieruchomości stanowi droga utwardzona o małym natężeniu ruchu. Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok.28 m na 200 m. jest nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, do uporządkowania. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 210 000,00zl., cena wywołania wynosi 157 500,00zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 21 000,00 zł na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 1020! 127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia lego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskał} w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną /. chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku Wydział I Cywilny na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

 

 

Podstawa:obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska ul. Andriollego 40 lok 6, 05-400 Otwock tel.: 22 7195022 email: otwock@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101713

 

Numer oferty: L/123/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 157.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka