Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2014 r. o godz. 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odbędzie się:

                                                                        PIERWSZA LICYTACJA

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na gruntach wsi Gałezów Kolonia Druga. Gmina Bychawa składającej się Z działek ewidencyjnych Nr 24. 25 o łącznej powierzchni 2,68 ha, stanowiących grunty rolne, dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Działka nr 24 Jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej do 26.10.2020 r. posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

-  DZI ALKA N R 24 O PO W. 1,51 H A                                           31 180,00 zł

-  DZI ALKA N R 2 5 O POW .1,17 H A                                           22 046,00 zł

w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

-  DZIAŁKA NR 24 O POW. 1,51 HA                                               23 385,00 zl

-  DZIAŁKA NR 25 O POW. L17 HA                                                 16 534,50, zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 30% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 118,00 zł dla DZIAŁKI NR 24; 2 204,60 zł dla DZIAŁKI NR 25 zl, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 594/12 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Komornik nie przyjmuje rękojmi w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński 21-040 Świdnik tel.: 81 5340720 fax.: 81 5340720 mail: lublin3@komornik.plwww.komornik-swidnik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154863

Numer oferty: L/105/N/07/14
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka