Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2014 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości, 74-100 Gardno, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 37 10901900 0000 0001 1226 2478.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie mieszczącym się pod adresem: Grunwaldzka 8, Gryfino, 74-100 Gryfino.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Grzegorz Juszczak

Kancelaria Komornicza, Piastów 11, Gryfino, 74-100 Gryfino

tel. 914150247 / fax. 914150247

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154518

Numer oferty: L/148/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 177.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny