Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul .Narutowicza 42 w sali nr 5a odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej: działkę na 113 o powierzchni 1,00 ha, obszar w części zabudowany budynkami: mieszkalny. inwentarskim i garażowym, położonej: 88-140 Gniewkowo, Gąski, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 225.000.00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168.750.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.500.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banitów uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 sygn. (I Co 1041/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński UL. SOLANKOWA 7, 88-100 INOWROCŁAW, tel.: 52 3560110; fax.: 52 3560110

Numer oferty: L/114/N/08/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 168.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka