Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2013 o godz. 10:45 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe  w  Gdańsku,   ul.   3 Maja 9A/2.10 A, 80-802 Gdańsk odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Goszczyńskiego Seweryna 15, 80-134 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny o pow.29,61 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i WC. Właścicielowi lokalu  służy do dnia 06-12-2090r. udział tj. 8/100 część użytkowania wieczystego działki nr 160/1 obszaru 155m2, objętej księgą wieczystą  oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania.

Suma oszacowania wynosi 151 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk,

80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105360

 

Numer oferty: L/64/N/11/13
Region: pomorskie
Cena: 100.733,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie