Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art.953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 11:00 wbudynku SąduRejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Plac Konstytucji 5 w sali nr 12, odbędzie się

                                                          pierwsza licytacja

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości-prawa własności nieruchomości gruntowej działki gruntu numer 40, o powierzchni 332m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej położonej w Gdyni, ul. Lotników 66, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00020766/1.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 114.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 85.500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówcealbo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski SA I O. w Gdyni 88 10201853 0000 9302 0014 7512   

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz z mapką            z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy ( dawnej Rew. II )
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Jolanta Godkowicz-Drzewińska
Kancelaria Komornicza Skwer Kościuszki 15/11
81-370 Gdynia
tel. 586615271

KM 664/11

Numer oferty:
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka