Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk  tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61 www. komornikgdansk.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A85, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Chrobrego 5, 80-423 Gdańsk, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny w dzielnicy Gdańsk - Wrzeszcz. Budynek przedwojenny. Lokal na II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 76,54 m2, W skład lokalu wchodzą 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój i spiżarka. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 12/100 części.

Suma oszacowania wynosi 271 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPH SA 56 10600076 0000 3280 0000 3499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Wpłata wadium w kasie/wpływ wadium na rachunek bankowy musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski  Al.  Grunwaldzka 76/78/303, 80-244 Gdańsk  tel.: 58 3418121; fax.: 58 3466461; mail: gdansk.wojciechowski@komornik.pl

Numer oferty: L/136/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 180.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie