Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 766/14 w dniu 22-10-2015 r. o godz. 11:00 w budynku A sala nr A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu niemieszkalnego o funkcji użytkowej (handlowej) położonego na parterze w Gdańsku przy ul. Bulońskiej 3A, o powierzchni użytkowej 31,31 m2 Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala sprzedaży, WC, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie socjalne.Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z zewnątrz.

Suma oszacowania wynosi 157.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.760,00zł. w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia  Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.       

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza, Matejki 6,Gdańsk, 80-232 Gdańsk tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-4554.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/255623

 

Numer oferty: L/17/N/10/15
Region: pomorskie
Cena: 118.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie