Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Batalionów Chłopskich 18-22, 81-415 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 46,07 m2, położony na drugim piętrze w budynku wielolokalowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności; właścicielowi lokalu nr 9 służy do dnia 13.06.2088r. udział tj. 47/1250 część użytkowania wieczystego działki nr 410/129 obszaru 531 m2 objętej księgą wieczystą KW oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. o/Gdynia 37 1240 5354 1111 0010 4467 9995.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Janocha-Mularczyk

Kancelaria Komornicza, Starowiejska 26, Gdynia, 81-356 Gdynia

tel. (58) 623 38 52 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200335

 

 

Numer oferty: L/52/N/02/15
Region: pomorskie
Cena: 154.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie