Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Gdyni   Wiesława   Sokólska   na   podstawie art. 953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości,  że w dniu 31-07-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą  przy  Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Jabłkowa, 81-029 Gdynia, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Budynek przy ul. Jabłkowej jest parterowym, niepodpiwniczonym obiektem, o pow. uż. 576,80m2, konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi, oddanym do użytkowania po modernizacji w 1998r. Obiekt konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi. Dach kryty blachą trapezową. W części magazynowej posadzka betonowa. Bramy stalowe. W części biurowo-socjalnej ściany murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone wykończone płytami gipsowo-kartonowymi, w pokojach biurowych - tapeta malowana, w sanitariatach – glazura, sufity podwieszane. Podłogi wykończone płytkami podłogowymi. Stolarka okienna w części biurowo-socjalnej PCV, drzwi drewniane. Obiekt wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną: zimna woda z sieci miejskiej, ciepła woda – podgrzewana we własnym zakresie, elektryczną, grzewczą (ogrzewana jest tylko część biurowo-socjalna). 

Suma oszacowania wynosi 850 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA I O. Gdynia 28 1440 1026 0000 0000 0844 4048. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska Kancelaria Komornicza, Janowska 18, Gdynia, 81-017 Gdynia tel. 58 622 32 56 / fax. 58 622 32 56.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/146225

Numer oferty: L/54/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 637.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny