Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2014 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 21, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Przebendowskich 29, 81-526 Gdynia, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na parterze w budynku dwupiętrowym, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, służbówki i spiżarni o łącznej powierzchni 110,19 m2.

Suma oszacowania wynosi 751 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 500 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA I O. Gdynia 28 1440 1026 0000 0000 0844 4048.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Wiesława Sokólska

Kancelaria Komornicza, Janowska 18, Gdynia, 81-017 Gdynia

tel. 58 622 32 56 / fax. 58 622 32 56

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157036

 

 

Numer oferty: L/65/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 500.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie