Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 124, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Świętojańska, 81-404 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal niemieszkalny (magazyn), o powierzchni 83,84 m kw, składający się z: 2 magazynów, 1 korytarza i 1 WC. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku 8-kondygnacyjnym, lokal nr 2a. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 399 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jarosław Buzderewicz

Kancelaria Komornicza, Przemysława 4, Gdynia, 81-523 Gdynia

tel. 58 710 35 70 / fax. 58 710 35 70

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214474

Numer oferty: L/41/N/04/15
Region: pomorskie
Cena: 266.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy