Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2016 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku, mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej: 97-540 Gidle, ul. Cmentarna , działki nr 476 i 548. 

Suma   oszacowania   wynosi   276 500,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy       oszacowania i wynosi 207 375.00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy kancelarii komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 72 2030 0045 1110 0000 0196 6260 lub w kasie kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem sądowym oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński Kancelaria Komornicza w Radomsku 97-500 Radomsko Reymonta 62 C tel.44/680-98-35 e-mail: radomsko.trawinski@komomik.plhttp://www.komomiksadowy.strefe.pl/komomik.radomsko.trawinski/

Numer oferty: L/24/N/12/15
Region: łódzkie
Cena: 207.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka