Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Jana Pawła II 10, 62-300 Września, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Gierłatowo, 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 470 527,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 895,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 052,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.I.O.WRZEŚNIA 23102041150000960200040204.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

17.07.2014

08:00 - 08:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer Kancelaria Komornicza, Gdańska 9, Września, 62-300 Września tel. 614374930 / fax. 614374934.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151853

 

Numer oferty: L/175/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 352.895,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka