Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w   Giżycku   Marek   Wądołowski   na   podstawie   art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości, że w dniu 06-03-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 3-go Maja 4, 11-500 Giżycko, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 229 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 686,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 903,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Marek Wądołowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Giżycko, 11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199856

Numer oferty: L/39/N/02/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 152.686,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie