Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2014r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach mającego siedzibę przy ul. Powstańców Warszawy 23 w sali nr 222, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 44-100 Gliwice, Gwardii Ludowej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. użytkowej 66,55m2.

Suma   oszacowania   wynosi   210 600,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/  3 sumy   oszacowania   i wynosi   140 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 060 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. Oddział I w Gliwicach 42102024010000000202307338

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l6:30 do godz. 17:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki, Pl. Piłsudskiego 4/113 44-100 Gliwice, tel. 032 231-79-01 fax. 775-0047; e-mail:gliwice1@komornik.pl

Numer oferty: L/142/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 140.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie