Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2015 roku o godz.09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 10, 62-200 Gniezno, blok B sala nr 49 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej Chociszewskiego 1, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze. 

Suma oszacowania wynosi 118 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Gnieźnie 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni robocze w porze dziennej oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Wydział I Cywilny ul. Franciszkańska 10 w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Andrzej Kramer

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 20, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205588

 

 

Numer oferty: L/13/N/03/15
Region: wielkopolskie
Cena: 78.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie