Opis

 

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku – Dariusza Jankowskiego  wynika,

iż w dniu 22.01.2015r. o godz. 09.30

w Sądzie Rejonowym w Olecku, Osiedle Siejnik I 18, w sali nr 4,     

odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

Nieruchomość gruntowa zabudowana, poł. w Gołdapi, przy ul. Granicznej  na działkach o numerach geodezyjnych: 224/81 i 224/84, o pow. łącznej 1,4942 ha, stanowiąca własność RATUS Sp. z o.o. dla której Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi księgę wieczystą:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno – biurową o powierzchni zabudowy 2 246,40 m2 (pow. użytk. 2 157,57 m2).

Nieruchomość jest obciążona umową najmu lokalu użytkowo – produkcyjnego na czas określony.

Położona jest na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Gołdap).

1

4 372 650,00

4 372 650,00

Telefon kontaktowy do Komornika: 87 520 27 37

 Adres Kancelarii Komorniczej: 19-400 Olecko, Plac Wolności 5A

e-mail: olecko.jankowski@komornik.pl

www.komornik-olecko.pl

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 4 372 650,00 zł, zaś cena wywołania 3 279 487,50 zł. Termin oględzin w/w nieruchomości wyznaczony został na dzień 21.01.2015r. o  godz. 10,00. Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto w Banku Spółdzielczym w Suwałkach nr 58935900020029085020000002, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 520 27 37.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olecku, Osiedle Siejnik I 18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie możliwość wstrzymania przetargu, jeżeli uzna, że osiągnięto sumę wystarczającą na zaspokojenie wierzyciela oraz kosztów egzekucyjnych.

Numer oferty: L/67/N/12/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny