Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się : pierwsza licytacja nieruchomości    w postaci zabudowanych działek gruntu; nr 197/1 o powierzchni 694,00m2 oraz nr 197/12 o powierzchni 2833,00m2 położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul.Żytniej.

Działka gruntu oznaczona nr 197/12 zabudowana jest:

- budynkiem  gospodarczo-garażowym o całkowitej powierzchni użytkowej 93,00m2 położonym częściowo na działce nr 197/14. (na działce nr 197/12 będącej przedmiotem licytacji znajduje się część budynku o powierzchni użytkowej 90,00m2, a na działce nr 197/14 objętej KW; znajduje sie część budynku o pow. zabudowy 3,00 m2)

- wiatą stalową o całkowitej powierzchni zabudowy 84,00m2 położonej częściowo na działce 197/14 (na działce 197/12 będącej przedmiotem licytacji znajduje się część wiaty o  powierzchni zabudowy ok 59,00m2, a na działce 197/14 objętej KW znajduje się część wiaty o powierzchni zabudowy ok 25,00m2) - wiatą stalową o całkowitej powierzchni zabudowy 94,00m2 położonej częściowo na działce 197/14, (na działce 197/12 będącej przedmiotem licytacji znajduje się część wiaty o  powierzchni zabudowy ok. 71,00m2, a na działce 197/14 objętej KW znajduje się część wiaty o powierzchni zabudowy ok 23,00m2) 2) działka gruntu oznaczona nr 197/1 zabudowana jest : - częścią budynku mieszkalnego oznaczonego w wypisie z kartoteki budynków numerem 197/14;1, o powierzchni zabudowy 215,00m2 i powierzchni użytkowej 159,10m2 (powierzchnia zabudowy części budynku znajdującej się na działce nr 197/1 będącej przedmiotem licytacji wynosi ok. 10,00m2, pozostała część budynku położona jest na działce gruntu nr 197/14 objętej KW

- budynkiem garażowym dwustanowiskowym parterowym bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 75,00m2 znajdującym się częściowo na działce 197/14  (na działce 197/1 będącej przedmiotem licytacji położona jest część budynku o powierzchni zabudowy ok.48,00m2, a na działce 197/14 objętej KW; znajduje się część budynku powierzchni zabudowy ok 27,00m2    Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.   

Suma oszacowania wynosi 109.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  82.275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 970,00zł przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo   wpłacona na konto komornika: PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 przed licytacją.    

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.   

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król ul. Walczaka 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski  tel.: 95 7224043 email: gorzow3@komornik.pl

 

Numer oferty: L/167/N/07/14
Region: wielkopolskie
Cena: 82.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka