Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2015 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Towarowa, 63-800 Gostyń.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Gostyniu przy ul. Towarowej. Stanowi budynek niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 434,80 m2. Przeznaczony jest na działalność gastronomiczną - sala konsumpcyjna na parterze, sala bankietowa na piętrze. Grunt, na którym znajduje się budynek ma powierzchnię 0,0389ha. 

Suma oszacowania wynosi 850 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637 545,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 006,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720. Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  w Sądzie i operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś Kancelaria Komornicza, Plac K. Marcinkowskiego 7/6, 63-800 Gostyń el. 65 572 27 15 / fax. 65 572 27 15

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/185540

 

Numer oferty: L/99/N/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 637.545,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny