Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Opolu   Bartłomiej   Jabłoński   na   podstawie  art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości,   że w  dniu 11-08-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu   z   siedzibą   przy    45-368   Opole,   pokój   129,   odbędzie   się   druga   licytacja   nieruchomości położonej przy Krasna Góra 5, 49-156 Gracze, dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   127800,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 85200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W   ciągu   dwóch   tygodni   przed   licytacją   wolno   oglądać  nieruchomość   w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: , 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartłomiej Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18, Opole, 45-050 Opole

tel. (0 77) 456 68 31 / fax. (0 77) 453 74 26

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151175

 

Numer oferty: L/155/N/06/14
Region: opolskie
Cena: 85.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie