Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2014r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 68,64 mkw położonego: 19-200 Grajewo, Os. Południe 24, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie (Adres spółdzielni: Os. Południe 36, 19-200 Grajewo), dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza w Grajewie 19-203 Grajewo Os. Południe 9  tel. 86 2723677 e-mail: grajewo@komomik.pl

 

Numer oferty: L/223/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 102.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie