Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2014 r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Cywilny 82-300 ELbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12 w sali nr 331 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Działka 28/44 o powierzchni 0,0707 ha położona jest w obszarze zwartej zabudowy wsi gminnej Gronowo Elbląskie przy ulicy Osiedlowej. Działka nie zabudowana ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się działkami pełniącymi funkcję dróg wewnątrz osiedlowych. Działka położona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne takie jak: wodę, prąd, kanalizację sanitarną, deszczową i telefon.

Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zespołu garaży, i obiektów usługowych, w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowo składowa. Zgodnie z mpzp przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową, położonej: 82-335 Gronowo Elbląskie, Osiedlowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz,12:00 do godz,14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul.Płk.Dąbka 8-12 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub

przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z-chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5 tel. (055) 236-96-12;

Numer oferty: L/122/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 18.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka