Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-07-2014r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego W Elblągu 82-300 Elbląg, Płk. Dąbka 8-12 w sali 131 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 73/30 o obszarze 0,0188HA położonej: 82-335 Gronowo Elbląskie, Olesno, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 4 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 675,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 490,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PKO SA II O. w Elblągu 37 12402265 1111 0010 3673 0109 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l2:00 do godz,14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy Płk. Dąbka 8-12 w sekretariacie 1 Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk

UL. HETMAŃSKA 31, 82-300 ELBLĄG

tel.: 55 2355115

fax.: 55 2355115

mail: elblag3@komornik.pl

 

Numer oferty: L/190/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 3.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka