Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lubuska, 86-300 Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 399 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA I O. w Grudziądzu 52 12403998 1111 0000 4152 8008.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza, ul.Murowa 59, Grudziądz, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46 / fax. (56) 46 263 46

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233179

Numer oferty: L/121/N/07/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 266.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka