Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2015r. o godz. 13:40 w budynku Sadu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy ul.Sikorskiego 19/23. w sali nr 21 odbędzie się druga licytacja przysługującego  ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 52, dla którego Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. W/w lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, w jego skład wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój o łącznej powierzchni 35,50m2.

Suma oszacowania wynosi 79 240.00zl. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 830.00zł.. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 930.00zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski 3A O.Centrum w Grudziądzu 47 10205040 0000 0502 0025 0I23

Rękojmia winna być uiszczona w całości najpóźniej w dzień przed licytacja nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 przesiadać w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Groblowei 4/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego. Można także osiadać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska Kancelaria Komornicza UL. GROBLOWA4/3. 86-300 GRUDZIĄDZ tel. {56)4611895, fax (56) 4621218 e-mail: grudziadz2@komomik.plwww.gnjdziadz2.konionuk.pl

Numer oferty: L/107/N/01/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 52.830,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie