Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2013 o godz. 11:45w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonego przy ul. Nadmorska, 78-132 Grzybowo dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 943 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 629 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 360,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:45 do godz. 11:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Krzysztof Przybyłowicz

Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 943528129 / fax. 943520283

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102726

Numer oferty: L/5/N/11/13
Region: zachodniopomorskie
Cena: 629.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Działka