Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Helenówka, 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z :działki gruntu nr ew.5893 o powierzchni 4 974m2 z prawem zabudowy w części o powierzchni 1 154 m2, pozostała część działki o powierzchni 3 820 m2 stanowi grunty rolne. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym z poddaszem gospodarczym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 114,90 m2.

Suma oszacowania wynosi 251 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 790,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 168,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Katowicach 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Andrzej Krawczyk

Zastępca Komornika Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 7, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 343132480 / fax. 343132480

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107443

Numer oferty: L/4/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 167.790,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka