Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,   że   w   dniu   12-11-2013   o   godz. 11:30   w   budynku   Sądu   Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL. I AWP 16, 22-100 22-100 Chełm, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Horodyszcze,  22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 722 o pow łącznej 1,3786 ha ,składająca się z zabudowy zagrodowej tj : budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych o pow zabudowy 469 m2 oraz nieruchomości rolnej o pow 1,1786ha

Suma oszacowania wynosi 242 947,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 210,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 295,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 0000 5302 0013 6895 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL. I AWP 16, Chełm, 22-100 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

mgr Robert Łogosz

Kancelaria Komornicza, Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

tel. 0 82 562 00 92 / fax. 0 82 562 00 92

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102267

Numer oferty: L/6/N/11/13
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo